KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ


Amaç
MADDE 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, köy içme suyu tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımına dair hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-  (1) Bu Yönetmelik, köy içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları kapsar.


Dayanak
MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelik, 09/05/1985 tarih ve 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 İnci maddesi, 13/01/2005 tarih ve 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 inci maddesi, 22/02/2005 tarih ve 5302 Sayılı İl özel İdaresi Kanununun 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Vali: Uşak Valisini,
b) II Özel İdaresi: Uşak İl özel İdaresini,
c) II Genel Meclisi: Uşak İl Genel Meclisini, ç) II Encümeni: Uşak İl Encümenini,
d) Genel Sekreter: Uşak İl özel İdaresi Genel Sekreterini,
e) Kaymakam : Uşak İline Bağlı İlçe Kaymakamlarını,
f) K.H.G.B.: Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,
g) Muhtarlık: Köy Tüzel Kişiliğini,
ğ) İçme suyu tesisi: İçme ve kullanma suyunun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,
h) Cazibeli içme suyu tesisi: Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç ve enerji gerektirmeyen içme suyu tesisini,
ı) Terfili içme suyu tesisi: Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha aşağı kotta olan ve suyun nakli için mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu tesisini,
i) Grup içme suyu tesisi: Birden çok köy ve ünitelerine İçme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,
j) Münferit içme suyu tesisi: Bir köye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,
k) Ünite: Köy ve köye bağlı, hane sayısı en az 10 olan yerleşim birimlerini,
I) İçme suyu birliği: Birden fazla üniteye içme suyu sağlayan grup içme suyu tesislerinden faydalanan ünitelerin, tesisin İşletme, bakım ve onarımını yürütmek üzere kendi aralarında kurdukları birliği,
m) İşletme: İçme suyu tesisinin yapılış amacına uygun ve sürekli olarak suyun temini, İletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,
n) Bakım : İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,
o) Onarım : İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen yenileme, geliştirme ve onarım çalışmalarını,
ö) Abone: Şebekeli tesislerden faydalanan her haneyi, ifade eder.


Sorumluluk
MADDE 5-  (1) Münferit köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu temin eden içme suyu
tesislerinin işletme, bakım, onarım, geliştirme hizmetleri, merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir.
 
(2) Birden çok köy ve bağlı yerleşim birimlerine grup içme suyu temin eden içme suyu tesislerinin
işletme, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri; merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde
bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, İçme Suyu Birlikleri, Birlik yoksa tesisin su kaynağı ve
iletim hattı gibi ana unsurlarının en fazla bulunduğu Köy Muhtarlıkları tarafından yürütülecektir.
(3) Hizmete sunulan içme suyu tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve
korunmasından Köy Muhtarlıkları ve İçme Suyu Birlikleri sorumludur.


İşletme, Bakım, Onanm Usul ve Esasları
MADDE 6-  (1) Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her abone, bedeli kendisi tarafından
karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak ve kullandığı suya göre belirlenen su bedelini ödemek zorundadır. Su sayacı taktırmayan aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır. Abone, bağlı bulunduğu köy muhtarlığı ite arasında su abone sözleşmesi imzalayacaktır. Bu işlemler Merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir. Sözleşme imzalamayan aboneye su verilmeyecektir. Abonelik sistemi kurulmamış içme suyu tesislerine İl Özel İdaresince bakım ve onarım İşleri için teknik yardım hizmeti verilmeyecek, malzeme yardımı yapılmayacaktır.
(2) İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesisinde Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği, yapımı tamamlanan tesisin geçici kabulünden sonra onbeş gün içerisinde elektrik aboneliğini üzerlerine almak zorundadır. Kesin kabule kadar olan süredeki tesisin yapımından kaynaklanan arıza veya eksikler dışında meydana gelecek arızadan dolayı ortaya çıkan masraflar ile kullanımdan kaynaklanan su bedeli, elektrik masrafı gibi bedeller suyu kullananlardan tahsil edilir.


Toplantı ve Kararlar
MADDE 7-  (1) Merkezde Vali veya Genel Sekreter başkanlığında, ilçelerde ise Kaymakam
başkanlığında yılda bir defa toplantı yapılır. Toplantıya, grup içme suyu tesisi bulunan köylerde kurulan İçme Suyu Birliğini temsilen o birliğin yetkili organlarınca seçilmiş bir temsilci, münferit İçme suyu tesisi bulunan köylerde Köy Muhtarları ile İl ûzel İdaresi Birim Müdürlüğünden bir yetkili katılır. Bu toplantıda, içme suyu ile ilgili işlenen suçlara verilecek para cezası, cazibeli ve terfili su tüketim bedelleri, bakım,onarım ve işletme giderleri göz önüne alınarak içme suyu tesisine ait zorunlu giderler ayrı ayrı belirlenir. Bu toplantıda alınan kararlar Merkezde Vali, ilçelerde Kaymakam tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.


Gelir ve Giderler

MADDE 8-  (1) Su tüketim bedeli olarak abonelerden alınacak ücretler;
a) Münferit içme suyu tesislerinde Köy Muhtariıklarınca tahsil edilerek, tesisin bakım-onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine,
b) Grup içme suyu tesislerinde İçme Suyu Birliği tüzüğüne göre tahsil edilerek, grubun bakım-onarım ve İşletmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine,
gelir kaydedilir.
c) Münferit ve grup içme suyu tesislerinden şebekeli olanlarda, kullanılan su miktarına göre her
aboneden alınan su tüketim bedeli; personel masrafı, enerji giderleri, rutin bakım ve onarım giderleri ve
diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır.
ç) Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından, abonenin tükettiği su miktarı ve ödeyeceği ücretin yer aldığı su İhbarnamesi makbuzu kesilir. Abone tarafından ödeme yapıldığında su parasının alındığına dair makbuz verilir. Su parası yatırmayan abonelerin su sayaçları Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından mühürlendikten sonra su kesim tutanağı düzenlenerek suları kesilir. Su Abone Sözleşmesi, Su İhbarnamesi ve Su Kesim Tutanağı Muhtarlık ve İçme Suyu Birliklerince bastırılır.


Kullanım Amacı
MADDE 9-  (1) İçme suyu tesisleri, insan ve hayvan İçme-kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis edildiğinden tarımsal sulama yada başka amaçlarla kullanılamaz.
 
Verimlilik
MADDE 10- (1) İl Özel İdaresi, içme suyu tesislerinin amacına uygun İşletilip işletilmediğini ve projesindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını, projesindeki değerleri esas alarak tayin, tesbit eder ve denetler.
(2) İçme suyu tesisinin verimli çalıştırılabildiğinin düzenli tesbit edilebilmesi için Köy Muhtarlığı veya İçme Suyu Birliği Temsilcileri, içme suyu tüketim ve maliyet bilgilerini içeren beyannameyi her yıl düzenleyip İl özel İdaresine bildireceklerdir.


Projenin Kapsamı
MADDE 11- (1) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara ve içme suyu birliklerine devir edilen içme suyu
tesislerinden, önce tesisin projesinde yar alan üniteler faydalanır. Projesi dışında, tesisten faydalanmak amacıyla ünite ilavesi yapılamaz. Ancak zorunluluk hallerinde ve teknik olarak uygun bulunması durumunda proje kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasına karar vermeye İl Özel İdaresi yetkilidir.
(2) Ünite kapsamında bulunmayan, ünite kapsamında yer alsa da teknik olarak İşletme problemi yaşanabilecek yerlere münferit içme suyu tesisi yapılamaz.


Tesisin Korunması
MADDE 12- (1) Köy İçme suyu tesislerinin korunmasından Köy Muhtarlıkları ve İçme suyu Birlikleri sorumludur.
(2) Köy Muhtarlıkları ve İçme suyu Birliklerince İşletme, bakım ve onarımları yapılan içme suyu tesislerinin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi halinde sorumluları hakkında 09/05/1960 tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Sulan Hakkında Kanun'un 16.maddesi ve 22/02/2005 tarihli 5302 Sayılı il özel İdaresi Kanunu'nun 55 ve 56.madde hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
(3) Köye tesis edilen İçme suyu kullanım düzenini bozanlara, su sayacı taktırmayanlara Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından 7. maddeye göre tesbit edilen para cezası verilir. Verilen bu cezalar, köy karar defterine yazılır ve Merkez'de Vali veya Genel Sekreter, ilçelerde İse Kaymakam tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olur.
(4) İçme suyu tesisine zarar veren sorumluların tesbit edilememesi halinde tahribat, bozma veya zarar hangi ünite sınırlan içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteden temin ettirilir.


Köy İçme Sulan Tesisleri Bakım Onarım işleri
MADDE 13- (1) İçme suyu tesislerinde işletmeyi yapan Köy Muhtarlıkları yada İçme Suyu Birlikleri
tarafından giderilemeyen küçük bakım ve onarım işleri, işçiliğin İşletmeyi yapanlarca karşılanmasının taahhüt edilmesi halinde devlet-vatandaş işbirliği olarak İl Encümeni'nin Karar'ı ile malzeme yardımı yapılır. Birim Müdürlüklerinin teknik olarak uygun görmeleri halinde de 11 Özel idaresinin makina parkı imkanları nisbetinde iş makinası ve teknik yardım yapılır.
(2) Muhtarların yada Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin mali gücünü aşan büyüp çaplı onarımlar için İl özel İdaresi yatırım programı ve bütçe İmkanları dahilinde gerekli ödenek tahsis edilir ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılır.


Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, İl Genel Meclisi Karan'nı müteakiben Kanun'un öngördüğü süre içinde mahallinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Valisi yürütür

KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ ( EK MADDE - İL GENEL MECLİSİNİN 07.06.2011 TARİH VE 43 NOLU KARARI) (Tıklayınız)

 

KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ (pdf) (tıklayınız)

Su Abone Sözleşmesi Formu (Word) (tıklayınız)

İçme Suyu Beyenname Formu (Word) (tıklayınız)

Su Kesim Tutanağı Formu (Word) (tıklayınız)