T.C UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
 KÖYYOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM  
BİRİNCİ BÖLÜM:
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   
Amaç ve Kapsam:      
Madde: 1- Bu yönetmenlik 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım, bakım ve onarım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkartılan bu yönetmelik ekleri ile bir bütündür.       
Hukuki Dayanak:       
Madde: 2- Bu yönetmelik 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 7. Maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.      
Tanımlar: Kriterler ve Standartlar.       
Madde: 3- Bu Yönetmeliğinin uygulanmasında Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 
3.1- Köyyolu: Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyü; köye (Belde belediyeleri dahil) ve bağlılarına, il, ilçe ve belde merkezleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yollara köy yolu denir.
3.2- Köyyolu ağı: Köy yolu tanımına giren yollar, köy içi yollar, köy çevre yolları, göletlere giden yollar, Turizm  yolları, İl Özel İdaresine ait Bakımevleri ve tesislerin yolları Köy Yolu ağını oluşturur.
3.3- Grup köyyolu: Aynı güzergah üzerinde bulunan iki ve daha fazla sayıda köy ile bağlılarını; il, ilçe ve belde merkezleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yollara grup köy yolu denir.
3.4- Münferit köyyolu: Grup köyyolu ve bağlantı yolları dışında kalan, bir köyü veya bağlılarını; grup köyyoluna, il, ilçe ve belde merkezleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yola münferit köyyolu denir.
3.5- Bağlantı (Alternatif) yol: Üzerinde herhangi bir yerleşim ünitesi bulunmayan ancak, köy ve bağlısını, birbirine veya il ve devlet yoluna birden fazla yol ile bağlayan yola bağlantı yolu denir.
3.6-  Köy içi yol: Yol yapım ve bakım makinalarının çalışabileceği köy veya bağlısının ana ulaşım yolu üzerinde bulunan, ünitenin giriş ve çıkışını sağlayan veya ulaşım yolunun uzantısı niteliğindeki yola köy içi yol denir.
3.7- 1.Derece köyyolu: Köyün veya bağlısının; il, ilçe ve belde merkezleri ile devlet, il ve grup köyyoluna en uygun güzergahla ulaşımını sağlayan yola birinci derece öncelikli köyyolu denir.
3.8- 2.Derece köyyolu: Köy veya bağlılarını; birinci derece öncelikli ana ulaşım yolu dışında, birden fazla bağlantı yolu ile (alternatif) bağlısına, köye, grup köyyoluna, devlet ve il yoluna bağlayan yola ikinci derece öncelikli köyyolu denir. Bir başka ifade ile birinci derece öncelikli köyyolu tanımı dışında kalan yollar ikinci derece köyyolunu oluşturur. 
3.9- Pür Emanet: İl Özel İdaresine bağlı bulunan birimlerin makine parkında bulunan makinalar ile idari birimlerde çalışan personel marifetiyle yapılacak tüm çalışmaları kapsar. 
 3.10- Hizmet Dışı Yollar  :Mülga Köy Hizmetleri yol ağında bulunup, köylerle bağlantısı kalmayan veya Belediye imar planları içerisinde kalan yollar, orman yolları ve tarla içi yollardır. 
3.11- Kontrol Kesim Numaraları(KKN) :Yolun tanınması için her yola verilen farklı numaralardır          
Madde: 4- Köy yollarının Fiziki ve Geometrik standartları master plana uygun olacak şekilde ve  İl Özel İdaresi personelinden oluşturacak teknik bir komisyon tarafından tespit edilecektir.     
Madde: 5- İlçelerin  köy yollarının yapım, bakım ve onarım ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması için, yıllık programlarının hazırlanmasında uyulacak kriterleri uygulamaktan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sorumludur.     
İKİNCİ BÖLÜM: 
A- YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ: 
5.1- Yıllık programlar hazırlanırken 2000 yılında hazırlanan ve uygulamaya konulan master plana göre hareket edilecektir. Öncelikler İl Özel İdaresince yayımlanacak genelgeye uygun olarak belirlenecektir (Yolların fiziki ve geometrik standartları). Bu bağlamda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulacak, en az 3 (üç) kişilik teknik ekibin yapacağı incelemeler bir rapor halinde meclise sunulacaktır. 
5.2- İlçelerin makine parkına göre Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan master plan çerçevesinde öncelik puanı almış Grup veya münferit köyyollarının onarım ve stabilize kaplama kapasiteleri ilçeler tarafından tespit edilecektir. Kapasiteleri üzerinde program teklifi yapıldığı takdirde yıl sonuna kadar ek program, zorunlu haller hariç program değişikliği ve hiçbir suretle gerekçeli de olsa dahi programdan çıkarma teklifleri kabul edilmeyecektir.   
5.3- Yapımı zorunluluk arz eden ve yılı içerisinde bitmeyen yollar, bir sonraki yıl tesviye yapım programına teklif edilecekse bir rapora bağlanarak programa teklif edilerek ödenekler nisbetinde devam edilir. Yeni tesviye yol kesinlikle teklif edilmeyecektir.
 5.3.1- Tesviye yol ancak yeni oluşan ve yolu mevcut olmayan üniteler için idaremizce yol ağına ilave edilecektir. Bunun haricinde yeni yol açımı teklif edilmeyecektir. Ancak zorunlu durumlarda (heyelan, yol standardının iyileştirilmesi vb. gibi) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulacak, en az 3 (üç) kişilik teknik ekibin hazırlayacağı rapor doğrultusunda meclis kararı ile yapılır. 
5.3.2- Tesviye, onarım, stabilize kaplama, I.ve II. kat asfalt kaplama işlerinin programları yılı içinde program değişikliğine ve tül artışına mahal verilmeyecek şekilde gerçek tüller ile teklif edilecektir. 
5.3.3- Tesviye, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve onarım programları, ilçelerin yol, ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulacak şekilde master plandaki önceliklere göre teklif edilecektir.(Eğitim, sağlık vs.) 
5.4- Alt yapısı (sanat yapıları) yapılmamış, fiziki ve geometrik standardı uygun  olmayan yollar asfalt yapım programına teklif edilmiş olsa dahi yapılmayacaktır. 
5.5- Onarıma teklif edilen yollar, onarım yapılacak tül kadar stabilize kaplama programına PE (ilçe imkanlarıyla) olarak teklif edilecektir. 
5.5.1- Geçmiş yıllarda stabilize kaplama yapılan yollar yeniden stabilize kaplama programına teklif edilecekse bu yollara ait teknik rapor hazırladıktan sonra programa yazılacaktır. Teknik raporlar program teklifine eklenecektir. 
5.6- Malzemeli bakım ile asfalt bakım programı her yıl için ilçe yol ağının asfalt yol miktarı kadar olacak şekilde ilçe genelinde km. olarak teklif edilecektir. 
5.7- Greyderli bakım programı ilçe yol ağının tamamı kapsayacak şekilde ilçe genelinde km olarak teklif edilecektir. İhtiyaç duyulduğunda her an yapılabilecektir.           
5.8- İlçelerin görev alanında bulunan ve toplulaştırma projesine dahil tarla içi geliştirme yollarından  bitirilmemiş kısımları bir sonraki yıl (PE/ ilçe imkanlarıyla) yapılacağından ilçelerdeki bu çalışmalar ayrı bir başlık altında programlara teklif edilecektir. 
5.9- Arazi ve tarım amaçlı yollar, ilçenin makine parkı durumuna göre akaryakıtı İl Özel İdaresi ve mahalli imkanlar kullanılarak ilçelere ayrılan ödenekler İl Genel Meclisi Kararı ile K.H.G.B liklerine aktarılacaktır.
5.10- Muhtarlıklar, şahıslar , kurum , kuruluş veya firmalar tarafından izinsiz yapılan kazı, dolgu, malzeme nakli, kablo, boru geçişi v.b işlerden ötürü Asfalt ve Stabilize yollarda oluşan hasarlar Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelince tespit edilerek gerekli hasar bedeli hesaplandıktan sonra ilgililerden sulhen yada hukuken tazmin edilecektir.      
B- KÖPRÜ VE SANAT  YAPISI İŞLERİ: 
5.10- Yıllara sari ihaleli köprü inşaatı işleri “Devam eden ihaleli inşaat” başlığı altında teklif edilecektir.
5.10.1- Bir sonraki yılda devam edecek ihaleli inşaatlar için ihtiyaç duyulacak ödeneklerinin doğru tespit edilmesi için önceki yılda ödenen en son hak ediş ve yine bir sonraki yılın sonuna kadar ödenmesi düşünülen hak ediş kadar olacak şekilde teklif edilecektir. 
5.10.2- Geçmiş yıllarda idareden kaynaklanan sebeplerle yarım kalan ve yapılması zaruri olan köprü inşaatları “İkmal İnşaat” veya “Bakım Onarım” (Emanet) inşaat olarak teklif edilecektir. 
5.10.3- Görev alanımız dışında olan köy yolu ağı üzerinde bulunmayan köprüler ile projesi ve yaklaşık maliyeti yapılmamış köprüler programa kesinlikle teklif edilmeyecektir. Tekliflerde öncelik birinci derece yollara verilecektir. 
5.10.4- Projesi olmayan köprü yapımları, programa teklif edilmeyecektir.        
C- PROGRAM UYGULAMA İLKELERİ: 
            Madde: 6- Köyyollarının yapım, bakım ve onarımı Ulaştırma Sektörü master plan çerçevesinde,İl Özel İdaresi Genel Sekreter başkanlığında Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce  hazırlanarak ilçelerden gönderilen teklifler değerlendirilerek, bütçe imkanları doğrultusunda İdarece İl Genel Meclisine onaylanmak üzere sunulacaktır
6.1- Yapım programında bulunan Tesviye, Onarım, Stabilize kaplama, l.ve ll. Kat asfalt kaplama Pür Emanet (PE) iş programları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  başkanlığında Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğünce hazırlanacaktır. Hazırlanan  iş programları program uygulama esaslarına göre değerlendirilerek İdarece İl Genel Meclisine onaylanmak üzere sunulacaktır.
6.1.1- İş programları programda geçen tüllerine ( km ) göre hazırlanacaktır. İklim durumuna göre Yüksek kesimlerden başlanarak merkeze doğru çalışılacak şekilde iş programı yapılacaktır. 
6.1.2- Her iş için ayrı iş programı hazırlanacaktır. 
6.1.3- Hazırlanan iş programları dışına kesinlikle  çıkılmayacaktır. 
6.2- Akaryakıt ödeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle akaryakıt tasarrufu sağlamak için mümkün olduğunca toplu çalışma yapılacaktır. 
6.3- Programlar mevcut envanter ve iş makinaları kapasitelerine göre hazırlanıp, yılı içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. İstisnai durumlarda, ek program teklifi yapılacaksa, yapım programının % 90’nın gerçekleştikten sonra gerekçeli raporları ile beraber İdarece İl Genel Meclisine teklif edilecektir.
6.4- Yol  yapım çalışmaları esnasında meydana gelecek program değişikliği  tekliflerine, teknik elemanlar tarafından hazırlanan rapor eklenecektir. 
6.5- Program dışı iş kesinlikle yapılmayacaktır. Aciliyet taşıyan tesviye ve onarım program dışı talepler Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilerek İdarece  İl Genel Meclisine sunulacaktır.  
6.6- I. ve II. kat asfalt programında kesinlikle tul ( km ) artışı yapılmayacaktır.  
6.7- Öncelik, özellik ve zorunluluk nedeniyle yapılan dozer onarım, tesviye ve stabilize kaplama işleri yılı içerisinde İdarece  İl Genel Meclisine  sunularak programa alınır.  
6.8- Tesviye ve Onarım  yapılacak yolların geçtiği güzergah üzerindeki arazi sahiplerinden mutlaka Muhtarlıkça taahhütname alınacaktır. Alınan taahhütname köy karar defterine işlettirilecektir.  
6.9- Kaymakam ve ilgili  İlçelerin Meclis üyelerince, yetkileri kendilerinde olan, stabilize ve asfalt bakım iş programları hazırlanırken, işin Master plana, öncelik ve aciliyet durumuna dikkat edilecek, programlar buna göre  hazırlanacaktır. 
6.10-  Tesviye programlarımızda olan işler fiziki ve geometrik standartlara uygun olarak yapılacak, kabulleri İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak kabul Komisyonlarınca yapılacaktır.                                        
6.11- İl Özel İdaresince Protokolle yapılan yollara öncelik verilerek tamamlanmasına müteakip ilgili  Kuruluşun Mahalli Yetkilisi  ile irtibata geçilerek, İl Özel İdaresine bilgi verilmek kaydıyla geçici ve kesin kabul işlemleri İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak kabul komisyonlarınca yapılacaktır. 
6.12- İlçelere ayrılan sanat yapıları ödenekleri öncelikle yapım programında yer alan l.derece öncelikli  grup köy yollarında kullanılacaktır. 
6.13- Trafik işaretleri ve köy levhaları için ayrılmış ödeneklerin başka işlerde kullanılmaması sağlanacaktır. Ayrılan ödeneklerin, 8 yıllık eğitim nedeniyle köy yollarında trafik ile ilgili sorunların artması da göz önünde bulundurularak; trafik levhaları ile köy isim levhalarının yapımı veya satın alınması ve yerine konulması için gerekli çalışmaların yapılması önlemlerin  alınması sağlanacaktır. 
6.14- Köy isim ve yön levhaları T.C.K normlarına uygun olarak, beyaz zemin üzerine siyah yazı ile yazılacak, yazı ebadı T.C.K normlarına uygun olarak.yapılacaktır.      
D- KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI:       
Madde:7- Kış mevsimi nedeniyle ilimiz genelinde yapılacak kar mücadelesi çalışmalarında aşağıda yazılı kurallara kesinlikle uyulacaktır. 
7.1- İlçelerin makine parkında bulunan iş makinelerinden Greyder, Dozer, Yükleyici ile Kar Kamyonlarının gerekli bakım ve onarım yapılarak kar mücadelesine hazır hale getirilecektir. 
7.2- Kar yağarken kar mücadelesi kesinlikle yapılmayacaktır. 
7.3- Kar mücadelesi öncelikle grup yollarından başlayacaktır. Grup yollarındaki çalışma bittikten sonra münferit köy yollarına girilecek en son mahalle yolları açılacaktır. 
7.4- Öncelikle eğitim, sağlık, doğal afet, adli vakalar vs. ihbarları değerlendirilip anında müdahale edilecektir. 
7.5- Mümkün mertebe araçlar merkez şantiyeye dönecek, güvenli olmayan yerlerde araçlar park edilmeyecektir. 
7.6- Dozerle kar mücadelesi bütün imkanlar kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir. 
7.7- Asfalt yollarda paletli iş makineleri (Dozer, yükleyici vb.) kesinlikle kullanılmayacaktır. 
7.8- İhtiyaca göre ekip sayıları ve çalışacak personel görevlendirilmesi Yol ve Ulaşım hizmetleri Müdürlüğünce yapılacaktır.
7.9- Kar mücadelesi için köy yollarımızda      20-40 cm arası karla kapalı yollarda:  Kar Kamyonu      40-80 cm arası karla kapalı yollarda: Greyder      80-120 cm arası karla kapalı yollarda: Dozer    
İKİNCİ KISIM KÖY YOLLARI YOL AĞI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM YOL AĞI ÇALIŞMALARI : 
Madde 8- Birinci derece öncelikli köy yolu seçiminde aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır.
En Uygun Yol Kriterleri :
a.  Geometrik standardı yüksek olan, 
.  Maliyeti en az olan,
c.  En fazla köye ve nüfusa hizmet eden,
d.  Trafik yoğunluğu fazla olan,e.   En kısa güzergaha sahip olan,
f.   Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler (sağlık ocağı, okul, köy kalkınma kooperatifleri, el sanatları, üretim tesisleri, küçük sanayi tesisleri v.b.)g.   Topoğrafik yapısı uygun olan,h.  En az sanat yapısı ve köprüye ihtiyaç duyulan,i.   Güzergah üzerinde heyelan, sel baskını, bataklık, drenaj v.b. sorunları bulunmayan,j.   Her türlü iklim şartlarında en fazla ulaşım imkanı sağlayan,k.  Hukuki sorunu olmayan yollar.        
Madde 9-
YOL AĞI TEKLİFİ: 
a-Yeni oluşan ünitelerin idari değişiklikleri, T.C.Karayolları değişiklikleri, yapılacak baraj gölü veya gölet altında köy yollarının kalması, tabii afet ve ünitelerin yeniden iskanı gibi zorunlu nedenlerle yol ağı değişiklik önerileri teklif edilebilecektir. 
b- Çok zorunlu olmadıkça yol ağı artırılmayacak ve ilçe dengeleri korunacaktır. 
c- Resmi ünite kararı olmayan yayla ve yerleşim yerleri ile protokollü yapılması gereken yollar (örneğin; Boru hattı, T.R.T., asayiş yolu v.s.) yol ağına kesinlikle teklif edilmeyecektir.  
d- Köy içi yollarının İş makineleri ve TIR geçişine müsait olmaması, can ve mal güvenliği tehlikeye sokması durumlarında trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla ve geometrik yol standartları sağlayan, kamulaştırma sorunu olmayan ve en az sanat yapısı ve köprüye ihtiyaç duyulan  yolların  Köy Çevre yolu olarak  yol ağına alınması mümkün olabilecektir. 
e- Devlet yol ağında bulunmayan İlin ekonomik, sosyal, ticari ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak turistik öneme sahip alanların yolları veya bağlantı yolları kamulaştırma sorunu yok ise, ilgili kuruluşlardan gerekçeli rapor alınarak uygun görülenler yol ağına teklif edilebilecektir. 
f- Yol Ağı Teklifleri  yılda bir defa ekim ayı içerisinde değerlendirmeye alınacaktır. 
g - İlçe bazında hazırlanacak değişikliklerin teklifinde kontrol kesim no’su, değişiklik gerekçesi net bir şekilde belirtilecektir. Gerektiği durumda değişiklik teklifi yapılan yollar haritalara işlenerek teklifin ekinde gönderilecektir. Bu değişikliklere ait bilgiler ilgili Müdürlük teklifi ve İdarenin  uygun görüşüyle İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanacaktır. 
h- Valilik Makamı onayı alınmadan hiçbir şekilde yol ağına ilave ve çıkartma yapılmayacaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 10- Hukuki sorunların yaşanmaması bakımından Milli Parklar Kanununa göre orman sahası, ayrıca Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Turizm, Eski eserler, sit alanları ve benzeri diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren yerlerden geçen köy yolu güzergâhlarının yol ağı teklifleri yapılmadan önce ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat kurularak, geçiş müsaadesi istenecek ve yapılan yazışmalardan birer örnek yol ağı teklifleri ile birlikte gönderilecektir. Demiryoluyla karayollarının kesiştiği noktalarda, demir yolu ana yol sayılarak, geçiş üstünlüğüne haizdir. Köy yollarının demiryolu ile karayolu kesişim noktalarında trafik mevzuatı ve düzenine göre gereken tedbirler alınacak ve çalışmalar buna göre yapılacaktır.Bu yönetmelikte hüküm olmayan hallerde Birinci Derece Öncelikli Köy yolları Master Planı  ile bu planın hazırlama ve uygulama esasları dikkate alınır.  
Yürürlük:
Madde 11- Bu yönetmelik İl Genel Meclisi kararının Vali tarafından onaylandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme:
Madde 12- Bu yönetmelik Hükümleri Uşak İl Özel İdaresi tarafından yürütülür.